.

விண்டோஸ் 8 இற்கான குறுக்குவழிப் பொத்தான்கள்.


விண்டோஸ்XP மற்றும் விண்டோஸ்7 இற்கான குறுக்குவழி பொத்தான்கள் பற்றி பொதுவாக அனைவரும் அறிந்திருப்பீர்கள். இப்பதிப்பின் மூலம் புதிதாக அறிமுகமாகிய  விண்டோஸ் 8  இற்கான குறுக்குவழி பொத்தான்கள் சிலவற்றை பார்ப்போம்.
Windows 8 Metro Keyboard Shortcut Keys
Windows Key
Jump between Start Metro Desktop and Previous App
ESC
Return to Previous App
Windows Key + spacebar
Switch input language and keyboard layout
Windows Key + Y
Peek at the Desktop
Windows Key + O
Lock device orientation
Windows Key + V
Cycle through toasts
Windows Key + Shift + V
Cycle through toasts in reverse order
Windows Key + Enter
Launch Narrator
Windows Key + PgUp
Move Tiles to the Left
Windows Key + PgDown
Move Tiles to the Right
Windows Key + Shift + .
Move Metro App Split Screen Left
Windows Key + .
Move Metro App Split Screen Right
Winodws Key + S
Open App Search
Windows Key + F
Open File Search
Windows Key + C
Open Charms Bar
Windows Key + I
Open Charms Settings
Windows Key + K
Opens Connect Charm
Windows Key + H
Open Share Charm
Windows Key + Q
Open Search Pane
Windows Key + W
Open Search Settings
Windows Key + Z
Open App Bar
Arrow Keys
Select Metro Apps Left, Right, Up, Down
CTRL + Arrow Right
Move 1 Page Right on Metro UI Menu
CTRL + Arrow Left
Move 1 Page Left on Metro UI Menu
Arrow Key, ALT + Arrow Right
Move Metro App Right
Arrow Key, ALT + Arrow Left
Move Metro App Left
Arrow Key, ALT + Arrow Up
Move Metro App Up
Arrow Key, ALT + Arrow Down
Move Metro App Down
Windows Key + L
Lock Screen
Windows Key + E
Launch Windows Explorer on Classic Desktop
Windows Key + R
Launch Run Box on Classic Desktop
Windows Key + P
Projector Mode – Select Projector Output
Windows Key + U
Launch Ease of Access Center
Windows Key + T
Launch Classic Desktop with Arrow Key Icon Selection
Windows Key + X
Launch Windows Mobility Center on Classic Desktop
Windows Key + B
Launch Classic Desktop with Arrow Key Taskbar Icon Selection
Windows Key + M
Launch Classic Desktop with Arrow Key Desktop Icon Selection
Arrow Key, App Key
Display Unpin Option and Advanced Metro Icon Icons

0 Response to "விண்டோஸ் 8 இற்கான குறுக்குவழிப் பொத்தான்கள்."

Post a Comment

பிரபல இடுக்கைகள்