.

மைக்ரோசொப்ட் விண்டோவின் பரிணாம வளர்ச்சிப் படிகள். (Evolution of Microsoft Windows) - 1985 – 2012

நவம்பர் மாதம் 10ம் திகதி 1983ம் ஆண்டு நியூயோக் நகரத்திலே Microsoft இன் ஸ்தாபகர்களான Paul Allen, Bill Gates இனால் அவர்களது நிறுவனம் பற்றி முதன்முதலாக உத்தியோகபூர்வமாக அறிவிக்கப் பட்டது.
1985 ம் ஆண்டு முதன்முதலாக Microsoft இன் கூர்ப்பின் முதற்படியாக Windows 1.01 எனும் operating system அறிமுகப் படுத்தப்பட்டு தொடர்ந்து பல படிகளைத் தாண்டி தற்போது Windows 7 எனும் operating system அனைவராலும் பயன்படுத்த ஆரம்பித்திருக்கும் வேளையில் கூர்ப்பின் அடுத்த கட்டமாக Windows 8 எனும் operating system  உருவாக்கப்பட்டு வருக்கின்றது.
அந்தவகையில் இணையமூடு இதுபற்றி அலசியவேளை நான் அறிந்த விடயங்களை நண்பர்களின் அலசல்களிலும் பகிரவிடுகின்றேன்….


Very first official Microsoft Windows 1.0 was announced in 1985, and then we take a trip down memory lane to see all boot screens and desktop interface of all Windows operating system possible.

Windows 1.01 (1985)
Officially released on November 20, 1985, this 16-bit OS that cost less than 1MB in overall is Microsoft’s very first operating system that allows multi tasking with graphical user interface on PC platform that runs on MS-DOS 5.0.


Windows 1.03 (1986)

Introduced in 1986, Windows 1.03 is an upgrade to its previous predecessor Windows 1.01. Entire operating system cost about 2.2Mb hard disk space.


Windows 2.03 (1987)

Taking advantage of the speed of Intel 286/386 processor at that time, Windows 2.03 is a replacement for Windows 1.x. It also starts the era where users are able to overlap windows, customize screens, etc. Still the entire operating system cost no more than 2.5Mb.
Windows 2.86 (1989)

Windows 3.0 (1990)This is the third major released of Microsoft Windows with a improved set of Windows icons and applications like File Manager, Program Manager that is still being used in today’s Windows. This 22 May 1990 released operating system is then replaced by Windows 3.1 two years later.

Windows 3.1 (1992)

Windows 3.1 is probably the earliest Windows most of us are familiar with. Windows 3.1 and later Windows 3.1x is an upgrade to Windows 3.0 with bug fixes and multimedia support.

Windows NT 3.1 (1993)

The first Windows New Technology (NT) introduced. It maintains consistency with the Windows 3.1, a well-established home and business operating system at the time, the new Windows NT operating system began with version 3.1. Unlike Windows 3.1, however, Windows NT 3.1 was a 32-bit operating system.

Windows 3.11 (1993)

A superset of Windows 3.1, Windows for Workgroups 3.11 added peer-to-peer workgroup and domain networking support. For the first time, Windows–based PCs were network-aware and became an integral part of the emerging client/server computing evolution – Microsoft

Windows NT 3.51 Workstation (1995)

The Windows NT Workstation 3.5 release provided the highest degree of protection yet for critical business applications and data. With support for the OpenGL graphics standard, this operating system helped power high-end applications for software development, engineering, financial analysis, scientific, and business-critical tasks – Microsoft

Windows 95 (1995)

Previously code-named Chicago, Windows 95 is a successor to all the existing Windows operating system so far. It gives full graphical user interface support, integrated a 32-bit TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) stack for built-in Internet support, dial-up networking, and new Plug and Play capabilities that made it easy for users to install hardware and software.

Windows NT 4.0 (1996)

Windows NT Workstation 4.0 included the popular Windows 95 user interface yet provided improved networking support for easier and more secure access to the Internet and corporate intranets – Microsoft.

Windows NT Server 4.0 (1996)

Windows 98 (1998)

Windows 98 was the upgrade from Windows 95. Described as an operating system that "Works Better, Plays Better," Windows 98 was the first version of Windows designed specifically for consumers – Microsoft.

Windows 2000 (2000)

More than just the upgrade to Windows NT Workstation 4.0, Windows 2000 Professional was also designed to replace Windows 95, Windows 98, and Windows NT Workstation 4.0 on all business desktops and laptops. Built on top of the proven Windows NT Workstation 4.0 code base, Windows 2000 added major improvements in reliability, ease of use, Internet compatibility, and support for mobile computing – Microsoft.

Windows 2000 Server (2000)

Windows ME (2000)

Designed for home computer users, Windows Me offered consumers numerous music, video, and home networking enhancements and reliability improvements – Microsoft.

Windows XP (2001)

Windows XP Professional brings the solid foundation of Windows 2000 to the PC desktop, enhancing reliability, security, and performance. With a fresh visual design, Windows XP Professional includes features for business and advanced home computing, including remote desktop support, an encrypting file system, and system restore and advanced networking features – Microsoft.

Windows Server 2003 (2003)

Released on April 2003, and also known as Win2k3, this operating system is a sucessor to it’s predecessor Windows Server 2000 (Win2k).

Windows Server 2008

Windows Vista (2006)

Came more than 5 years after it’s predecessor Windows XP, Vista is the longest timeline break for Microsoft between two operating system. Read more.

Windows 7 (2009)Codenamed Blackcomb, Windows 7 is one of the most anticipated operating system which should be available somewhere in Oct 2009. Read more.
Windows 8

A roadmap timeline slide shown by Microsoft at the 2009 Professional Developers Conference [12] shows that a product code-named Windows 8 is scheduled to be released sometime between 2011 (Beta) and 2012. Development and other aspects of Windows 8 have not been detailed in public, although job listings have mentioned improved functionality for file access in branch offices. [13]
A Microsoft KB article confirmed that Windows 8 is the next version of Windows. The article has now been changed to remove references to Windows 8.
A leaked document from Microsoft indicates that Windows 8 might feature faster startup, an App Store, integrated web applications, improved digital media support (including AVC HD and 3D video), faster resumes from low-power states, and USB 3.0 and Bluetooth 3.0 support.  Windows 8 is likely to include facial recognition (due to the increase of webcams that are integrated into computers and its latest add-on to its Xbox 360 console, Kinect).
Steve Ballmer hinted at UK Tech Days that Windows 8 will feature major improvements for touch usage.
On October 22, 2010, Ballmer stated that "the next generation of Windows, would be the riskiest product Microsoft ever made" but he did not add any details on why Windows 8 will be the "riskiest product".1 Response to "மைக்ரோசொப்ட் விண்டோவின் பரிணாம வளர்ச்சிப் படிகள். (Evolution of Microsoft Windows) - 1985 – 2012"

  1. நண்பன் says:
    July 15, 2011 at 10:23 PM

    மனித குலத்துக்கே இது மகத்தான சேவை .

Post a Comment

பிரபல இடுக்கைகள்